top of page

Privacy statement

Anne Oskam, coaching & training, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Anne Oskam

Coaching & Training

De Kwekerij 44

3601 AZ Maarssen-Dorp

 

anne@anneoskam.nl
+31 (0)6 22520310   

 

Anne Oskam is de Functionaris Gegevensbescherming van Anne Oskam, coaching & training. Zij is te bereiken via anne@anneoskam.nl.

 

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Anne Oskam, coaching & training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik verwerk:

Na aanmelding voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

 

Coaching en training:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Testresultaten

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk persoonlijke gegevens om mijn diensten aan te kunnen leveren. Ik gebruik de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte of plan van aanpak te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden.

3. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Coaching en training, 2 jaar.
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Testresultaten

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anne@anneoskam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

5 Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of eraan wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anne@anneoskam.nl

Disclaimer

DISCLAIMER

 

Laatste update 20 november 2018

 

Anne Oskam, coaching & training (KvK: 3430147) verleent hierbij toegang tot de website www.anneoskam.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Anne Oskam, coaching & training en derden zijn aangeleverd. Anne Oskam, coaching & training behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en voortdurend onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De informatie op onze site is uitsluitend bedoeld ter inspiratie en kan niet worden aangemerkt als advies. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

 

De resultaten van de diensten van Anne Oskam, coaching & training zullen in elke individuele situatie verschillen. De investering door de afnemer verschilt qua tijd, energie en commitment en dat is medebepalend voor het resultaat van een training- of coachtraject en/of programma. Als er prijzen worden gemeld op deze website zijn deze exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Anne Oskam, coaching & training of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Anne Oskam, coaching & training, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anne Oskam, coaching & training informatie en/of teksten van deze website te verspreiden, vermenigvuldigen en/of te publiceren.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Utrecht.

 

anneoskam.nl wordt beheerd door:

Anne Oskam
De Kwekerij 44

3601 AZ Maarssen-Dorp

bottom of page